Jak pomagamy?

01

Konsultacje psychiatryczne

W naszym zespole pracują lekarze specjaliści psychiatrii oraz lekarze w trakcie specjalizacji z psychiatrii, którzy w ramach wizyt lekarskich pierwszorazowych (40 min.) i kolejnych (20 min.) przeprowadzą Cię przez proces diagnostyki chorób i zaburzeń psychicznych, a także dobiorą odpowiednią farmakoterapię. Podczas wizyt lekarz pomaga również wybrać odpowiednie oddziaływania psychoterapeutyczne w zależności od danej sytuacji.

02

Konsultacje psychiatryczne dzieci i młodzieży

Rolą psychiatry dzieci i młodzieży jest leczenie zaburzeń oraz chorób psychicznych wieku dziecięcego, czyli od momentu narodzin do pełnoletności. Dziecięcy psychiatra zajmuje się między innymi leczeniem zaburzeń depresyjnych, psychotycznych, lękowych, fobii, ADHD, samookaleczeń czy zaburzeń zachowania u dzieci.

03

Psychoterapia indywidualna i grupowa

Psychoterapia jest niefarmakologiczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych. W praktyce sprowadza się do cyklicznych spotkań ze specjalistą, który korzysta z metod umożliwiających łagodzenie lub leczenie zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i zachowania. Terapia może odbywać się w formie spotkań indywidualnych, jak i sesji grupowych. Doświadczenie ostatnich kilku lat pokazało, że pewne formy terapii można również skutecznie prowadzić online.

04

Psychoterapia dzieci i młodzieży

W wielu przypadkach leczenie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży opiera się na oddziaływaniach psychoterapeutycznych. W NURT Centrum Terapii pracują psycholodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą w kryzysach psychicznych oraz z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

05

Terapia zaburzeń funkcji poznawczych

Terapia zaburzeń funkcji poznawczych – terapia mająca na celu poprawę funkcjonowania w zakresie mowy, pamięci, codziennych czynności osób po urazach głowy, udarach, zaburzeniach funkcjonowania mózgu w przebiegu różnych stanów i chorób. Prowadzona jest przez neuropsychologa. Pacjent uczestniczy w różnych ćwiczeniach i zadaniach, które mają na celu stymulowanie uszkodzonych funkcji mózgu.

06

Terapia uzależnień

Nasi specjaliści do każdego pacjenta podchodzą w sposób indywidualny, ze zrozumieniem. Specjalizujemy się w leczeniu uzależnienia od alkoholu, stosujemy leki pomagające redukować ilość spożywanego alkoholu i wspierające w abstynencji. Pomagamy pacjentom uzależnionym od leków, substancji psychoaktywnych, czy z uzależnieniami behawioralnymi.

07

Konsultacje psychodietetyczne

Konsultacje psychodietetyczne skierowane są do osób, które chcą zmienić swoją relację z jedzeniem. Skorzystają z niej pacjenci z zaburzeniami odżywiania (anoreksją, bulimią, napadowym objadaniem się) oraz regulujący napięcie czy emocje za pomocą jedzenia.
Wskazane jako proces wspierający leczenie farmakologiczne, czasami jako samodzielna metoda pracy z pacjentem.

08

Diagnostyka psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest procedurą medyczną stanowiącą ważny element w procesie leczenia pacjenta i ma na celu potwierdzenie występowania określonego zaburzenia zdrowia psychicznego lub jego wykluczenie. Kompetencje takie posiadają specjaliści psychologii klinicznej oraz psychologowie będący w trakcie 4-letniej specjalizacji.

09

Diagnostyka neuropsychologiczna

Wskazana u pacjentów z problemami w zakresie mowy, pamięci, codziennych czynności , u osób po urazach głowy, udarach, z podejrzeniem otępienia i z zaburzeniami funkcjonowania mózgu w przebiegu różnych stanów i chorób.
Wykonywana przez neuropsychologa. Proces diagnostyczny kończy się wystawieniem opinii neuropsychologicznej, omówieniem z pacjentem wyników i wydaniem dokumentacji.

10

Diagnostyka ADHD

Diagnoza w kierunku ADHD jest możliwa po odbyciu pierwszorazowej konsultacji psychiatrycznej ogólnej celem wykluczenia innych zaburzeń psychicznych mogących dawać podobne objawy. Lekarz psychiatra NURTu kieruje na dalsze badania diagnostyczne wykonywane przez neuropsychologa.

11

Terapia esketaminą donosową

Terapia esketaminą donosową (Spravato®) w leczeniu lekoopornej depresji.
Lek Spravato® jest przeznaczony dla pacjentów którzy nie zareagowali na co najmniej dwie różne terapie lekami przeciwdepresyjnymi w obecnym epizodzie depresyjnym o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Podawany jest w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi z grup selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SSRI lub SNRI).

12

Warsztaty psychoedukacyjne

Lepiej zapobiegać niż leczyć. W naszym centrum prowadzimy cykle warsztatowe, które mają za zadanie poszerzyć wiedzę na temat zaburzeń i chorób psychicznych oraz nabyć kompetencje do radzenia sobie z różnymi trudnościami. Ich celem jest promocja zdrowia psychicznego i budowanie odporności psychicznej oraz edukacja w zakresie psychiatrii i psychologii. Warsztaty psychoedukacyjne kierowane są nie tylko dla pacjentów, ale także dla ich bliskich, aby wiedzieli, w jaki sposób zapewnić im wsparcie w chorobie i procesie zdrowienia.

13

Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży, w tym ADHD

W NURT Centrum Terapii możliwe jest przeprowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kierunku wyjaśnienia trudności funkcjonowania, cech lęku, depresji, osobowości nieprawidłowo kształtującej się, a także ADHD.

Jeśli potrzebujesz pomocy ale trudno jest Ci sięgnąć po telefon, napisz do nas.

Konsultacje psychiatryczne

Pierwsza wizyta u psychiatry – jak się przygotować?
Wizyty u lekarza potrafią być stresujące. Aby pomóc zmniejszyć dyskomfort, jaki może być z tym związany, poniżej zamieszczamy kilka wskazówek:
– przygotuj swoją dokumentację medyczną (jeśli dysponujesz dokumentacją z innych placówek, nie tylko zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego, kontrolnymi badaniami laboratoryjnymi czy wynikami badań obrazowych, przynieś je na wizytę). Staramy się podchodzić całościowo do problemów naszych pacjentów.
– jeśli przyjmujesz leki na stałe – przygotuj ich listę wraz z dawkowaniem.
– możesz przyjść z bliską Ci osobą, pamiętaj jednak, że pytania jakie zadajemy naszym pacjentom, są pytaniami intymnymi, bezwzględnie objętymi tajemnicą lekarską. To ty decydujesz jaki zakres tych informacji chcesz przekazać bliskim, twoja bliska osoba zawsze znajdzie miejsce w naszej poczekalni.
– bądź szczery/a, tylko w ten sposób będziemy w stanie zapewnić Tobie najlepszą pomoc.

NURT Centrum Terapii

Konsultacje psychiatryczne dzieci i młodzieży

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży rzutuje na ich dalszy rozwój. W NURT Centrum Terapii stosujemy najnowsze standardy leczenia, staramy się też całościowo traktować trudności w funkcjonowaniu Twojego dziecka. Często konieczne będzie przeprowadzenie dalszej diagnostyki psychologicznej lub dołączenie oddziaływań psychoterapii indywidualnej lub terapii rodzin.

Jak przygotować się do wizyty u psychiatry dzieci i młodzieży?

Wizyta odbywa się w obecności i za zgodą pisemną rodzica. Psychiatra decyduje, czy i w którym momencie chce porozmawiać z dzieckiem na osobności.
W przypadku pacjentów 16-letnich i starszych, jest wymagana także pisemna zgoda nastolatka na konsultację.
Warto zabrać ze sobą posiadane wypisy ze szpitali, wyniki badań obrazowych lub laboratoryjnych lub opinie psychologiczne, zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Psychoterapia indywidualna i grupowa

W naszym zespole znajdziecie:
specjalistów pracujących w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) – ten rodzaj terapii, stosowany m.in. w zaburzeniach lękowych czy zaburzeniach nastroju, jest powszechnie uznaną i skuteczną metodą leczenia.
psychologów pracujących w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) – jest to krótkoterminowa forma terapii skupiona na wsparciu w znalezieniu konkretnych odpowiedzi na aktualne problemy życiowe pacjenta
psychoterapeutów pracujących w terapii psychodynamicznej – polegającej na zmianie zachowania, koncentrującej się na zmianie głębokich struktur osobowościowych.
psychoterapeutę traumy – terapia prowadzona przez psychotraumatologa wyspecjalizowanego w leczeniu zaburzeń psychicznych, których przyczyną jest doświadczenie traumy w przeszłości. Trauma jest doświadczeniem zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa osobistego, którego doświadczenie wykracza poza zasoby radzenia sobie zdrowej osoby. W terapii traumy stosuje się protokoły Przedłużonej Ekspozycji (PE), Przetwarzania Poznawczego (CPT), Ekspozycyjnej Terapii Narracyjnej i Krótkoterminowej Eklektycznej Psychoterapii PTSD (BEPP).

Terapia uzależnień

W NURT Centrum Terapii prowadzona jest psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych, od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, jak i z problemem uzależnień behawioralnych.

Oferujemy również pełne wsparcie osobom współuzależnionym oraz terapię DDA (prowadzone w formie terapii grupowej).

Diagnostyka psychologiczna

Kompleksowo zdiagnozowane zaburzenie gwarantuje podjęcie właściwej ścieżki terapeutycznej przez lekarza, czyli wpływa na jakość procesu leczenia.

W NURT Centrum Terapii możliwe jest wykonanie diagnozy osobowości – wykluczenia lub potwierdzenia obecności u pacjenta zaburzeń osobowości, które nie są stanami nagłymi a rozwijają się w wieku dziecięcym lub nastoletnim i pozostają obecne w wieku dorosłym.

Nasi klinicyści wykonują również diagnozę psychologiczną zaburzeń funkcjonowania jako wsparcie konsultacji psychiatrycznej w trudnych diagnostycznie przypadkach. Przeprowadzana jest w celu wykluczenia lub potwierdzenia obecności zaburzeń funkcjonowania psychicznego między innymi takich jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia związane ze stresem, czy zaburzenia psychotyczne.

Poza wywiadem psychologicznym specjalista zbiera informacje od badanego za pomocą profesjonalnych narzędzi testowych. W NURT Centrum Terapii możliwa jest diagnostyka przy użyciu testu SCID, czy MMPI-2.

Proces diagnostyczny kończy się wystawieniem opinii psychologicznej, omówieniem z pacjentem wyników i wydaniem dokumentacji.

Diagnostyka neuropsychologiczna

Jak przygotować się do badania?
Wskazane jest zabranie ze sobą dotychczasowej dokumentacji medycznej, w tym lekarskiej, opisów badań obrazowych głowy (MRI, TK), czy wypisów szpitalnych.
Wywiad zebrany od osób najbliższych jest bardzo pomocny, zalecamy obecność osoby bliskiej podczas wizyty.

Diagnostyka ADHD

ADHD bardzo często jest mylone z wieloma zaburzeniami, dlatego nasz zespół ekspertów stawia na rzetelną diagnostykę.
Proces diagnostyczny składa się z kilku spotkań, na które składa się wywiad psychologiczny i wykonanie testu przesiewowego, następnie diagnoza neuropsychologiczna z użyciem profesjonalnych narzędzi testowych. Oprócz specjalistycznego testu DIVA 5.0. wspomagamy nasze metody nowoczesnym badaniem MOXO, które dodatkowo upewnia nas w postawieniu właściwej diagnozy.

Test MOXO jest jednym najnowocześniejszych narzędzi służących do badania ADHD i wykonywany jest przy użyciu komputera. Test ten można wykonywać u dzieci od 6 roku życia oraz u dorosłych.
Proces diagnostyczny kończy się wystawieniem opinii neuropsychologicznej, omówieniem z pacjentem wyników i wydaniem dokumentacji.

Terapia esketaminą donosową

Decyzję o przepisaniu produktu leczniczego Spravato® podejmuje psychiatra.
Lek w formie aerozolu donosowego jest przeznaczony do podawania przez pacjenta pod nadzorem lekarza. Sesja leczenia obejmuje podanie donosowe Spravato® i okres obserwacji po podaniu leku- obie przeprowadzane są w warunkach gabinetu w NURT Centrum Terapii. Przed podaniem leku oraz po 40 minutach badane jest ciśnienie krwi pacjenta. Pacjenci muszą pozostawać w pozycji leżącej pod obserwacją pracownika ochrony zdrowia, dopóki ich stan nie zostanie uznany za klinicznie stabilny i dopuszczający opuszczenie placówki.
W początkowej fazie lek należy podawać 2 razy w tygodniu, od 5 tygodnia terapii częstotliwość podań stopniowo maleje. Po zmniejszeniu nasilenia objawów depresyjnych zaleca się leczenie przez co najmniej 6 miesięcy.

Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży, w tym ADHD i zaburzeń ze spektrum autyzmu

Proces diagnostyczny rozpoczyna się od wywiadu wstępnego i rozwojowego z rodzicem/rodzicami, trwającego 1-2 spotkania. W trakcie wywiadu zbierane są informacje na temat powodu zgłoszenia, zdrowia dziecka i jego rodziny, dotychczasowej historii leczenia (jeśli jest) oraz ogólnego funkcjonowania rodziny. Wywiad rozwojowy uwzględnia okres ciąży i porodu, wczesne lata życia dziecka oraz jego późniejsze funkcjonowanie, zarówno w systemie rodzinnym, jak i edukacyjnym.
Kolejnym etapem jest obserwacja dziecka i/lub przeprowadzenie z nim wywiadu psychologicznego. Na tym etapie możliwe jest również przeprowadzenie dokładniejszych testów psychometrycznych, które pozwalają na pogłębienie informacji o dziecku. Ich dobór zależy od postawionych przez psychologa hipotez. Testy mogą być wypełniane zarówno przez rodziców, jak i przez dziecko powyżej 7 r.ż.

Badanie w kierunku ADHD uwzględnia przeprowadzenie testu MOXO do oceny podstawowych objawów ADHD.

Badanie w kierunku spektrum autyzmu uwzględnia wykonanie testu ADOS-2 oraz Adi-r.

Proces diagnostyczny zakończony jest wystawieniem opinii psychologicznej, w której opisane są zebrane informacje i wyniki przeprowadzonych badań. Zawiera ona opinię diagnostyczną i zalecenia dalszego postępowania. Informacje zostają omówione z rodziną.
Ostateczna diagnoza wystawiana jest przez lekarza psychiatrę na osobnej wizycie.

Jak przygotować się do badania?
Prosimy o zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji dziecka (np. od lekarza pediatry/ neurologa/ psychiatry/ psychologa, opinię wychowawcy/ nauczyciela z placówki edukacyjnej). Dokumentacja nie jest niezbędna, ale pomaga w uzyskaniu dokładniejszych informacji.