Klauzula RODO - pacjenci

Poniższy dokument stanowi realizację obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (RODO)

  1. Tożsamość Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych naszych Pacjentów jest NURT Centrum Terapii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 505/4, 80-320 Gdańsk (dalej: „ADO”).

  1. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

Zapraszamy do kontaktu z naszym Koordynatorem  ochrony danych osobowych, tel. 608400506 adres e-mail nurtcentrum@gmail.com

  1. Źródło danych osobowych

Dane osobowe Pacjent przekazuje sam rejestrując się do świadczeń zdrowotnych ADO i w ramach procesu korzystania z naszych usług medycznych. Dane przekazywane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwia realizację usług medycznych.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane  będą  przetwarzane  w  celu prowadzenia przez ADO działalności leczniczej, w  szczególności  w  celu  świadczenia  przez  ADO usług  medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO. W przypadku świadczenia usługi telemedycyny celem przetwarzania będzie również zweryfikowanie tożsamości pacjenta, aby zapewnić, że informacje o zdrowiu pacjenta nie trafią do osoby nieuprawnionej. W takim przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  1. Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą:

a) podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT, obsługi dokumentacji medycznej, w tym utrzymania dokumentacji medycznej, a w szczególności: MyDr Sp. z o.o., ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa KRS 0000704950, NIP 5252730290, REGON 368795483.

b) podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia i obsługi systemu rezerwacji wizyt; a w szczególności: ZnanyLekarz Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, Polska, , KRS: 0000347997, NIP: 701022486, REGON: 142276657

c)osoby i podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych na zlecenie Administratora (np. innym podmiotom leczniczym, laboratoriom itd. w celu kontynuacji leczenia, wykonania zleconych badań lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych);

d) Minister Zdrowia jako administrator danych osobowych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej w ramach Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych;

e) osoby upoważnione przez pacjenta do zasięgania informacji o stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej;

f) ubezpieczyciele w przypadku kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi;

g) podmioty świadczące usługi prawne, księgowe i archiwizacji na rzecz Administratora;

h) organy władzy publicznej i inne organy w zakresie ich ustawowych uprawnień.

      6. Transfer danych poza Unię Europejs

Dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

      8. Prawa pacjenta wynikające z RODO

Pacjent ma prawo dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania, żądania  ich  usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Pacjentowi przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl)