Regulamin Świadczenia Usług w NURT Centrum Terapii

§1 Świadczone usługi

1. W NURT Centrum Terapii przeprowadzamy wizyty psychiatryczne i psychologiczne. Wizyty odbywają się w formie wizyt stacjonarnych w placówce oraz, w ograniczonym zakresie, w formie teleporad.
2. Teleporady realizowane są poprzez narzędzia do wideorozmów, takie jak Skype lub telefonicznie. Teleporada jest realizowana wyłącznie po uiszczeniu przedpłaty (100% kwoty) zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Teleporady psychiatryczne pierwszorazowe odbywają są wyłącznie w formie wideorozmowy, nie ma możliwości przeprowadzenia takiej wizyty w formie rozmowy telefonicznej.
4. W szczególnych przypadkach lekarz może odmówić przeprowadzenia wizyty w trybie zdalnym lub wskazać na konieczność przeprowadzenia kolejnej wizyty w formie stacjonarnej, jeśli uzna, że do zachowania należytej staranności konieczne jest zbadanie pacjenta w ramach wizyty stacjonarnej.
5. W ramach wizyt lekarskich wystawiane są odpowiednie zaświadczenia i recepty. W przypadku braku zgłoszenia takiej potrzeby w trakcie wizyty istnieje możliwość odpłatnego wystawienia zaświadczenia poza wizytą. Zaświadczenie takie wystawiane jest na podstawie dokumentacji medycznej.
6. Lekarz może odmówić wystawienia zaświadczenia, jeśli w jego ocenie dokumentacja medyczna nie jest wystarczającym źródłem danych o pacjencie i konieczne jest osobiste zbadanie pacjenta. Zaświadczenie zostaje wystawione po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.
7. Zwolnienia lekarskie oraz ocena zdolności pacjenta do powrotu do pracy po zakończeniu okresu zwolnienia, zawsze wymagają oceny wskazań do takiego zwolnienia, aktualnego stanu psychicznego i osobistego zbadania pacjenta; w związku z tym wystawiane są one wyłącznie w ramach wizyt.
8. Dla stałych pacjentów, którzy kontynuują leczenie i ostatnią wizytę w NURT Centrum Terapii odbyli w ostatnich trzech miesiącach, w wyjątkowych sytuacjach, aby uniknąć nagłego przerwania farmakoterapii, dopuszczalne jest zamówienie recepty na ilość leku niezbędną do kolejnej wizyty, lecz na nie więcej niż miesiąc farmakoterapii. Przy zamówieniu recepty należy potwierdzić stabilne samopoczucie, brak niepokojących objawów (w tym myśli samobójczych) oraz brak istotnych działań niepożądanych. Jeśli stan uległ pogorszeniu lub występują jakiekolwiek niepokojące objawy, należy o tym bezzwłocznie poinformować lekarza.
9. W razie wątpliwości co do stanu pacjenta lekarz może odmówić wystawienia takiej recepty i zalecić pilną konsultację lub skontaktować się z pacjentem w celu uzyskania potrzebnych informacji przed jej wystawieniem. Recepta zostaje wystawiona po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.
10. Diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest wyłącznie w trybie stacjonarnym. Dotyczy to zarówno diagnozy psychologicznej, neuropsychologicznej, jak i diagnozy w kierunku ADHD.
11. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się w formie wizyt stacjonarnych oraz teleporad. Formę terapii ustala się indywidualnie z terapeutą. Sesje terapeutyczne online są realizowane po uiszczeniu przedpłaty (100% kwoty) zgodnie z cennikiem.

§2 Godziny otwarcia 

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego NURT Centrum Terapii, wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod numerem 000000267532, numer NIP 5842841286 z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 505/4, otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00 oraz w wybrane soboty od 10.00 do 14.00.
2. Rejestracja telefoniczna czynna jest w godzinach pracy Poradni.
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego NURT Centrum Terapii zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia wynikających z przyczyn technicznych lub zdarzeń losowych.

§3 Rezerwacja wizyt

1. Wizyty przeprowadzane w NURT Centrum Terapii mogą być zarezerwowane

 • osobiście w placówce przy al. Grunwaldzkiej 505 lok. 4 w Gdańsku
 • telefonicznie – pod numerem 608-400-506 w godzinach pracy placówki
 • elektronicznie przez portal znanylekarz.pl pod adresem: https://www.znanylekarz.pl/placowki/nurt-centrum-terapii
 • mailowo na adres: rejestracja@nurtcentrum.

2. Przed wizytą konieczne jest potwierdzenie swojej obecności w zarezerwowanym terminie. Potwierdzenie to można wykonać samodzielnie poprzez portal znanylekarz.pl. W innych przypadkach, w dniu roboczym poprzedzającym dzień zaplanowanej wizyty, rejestracja kontaktuje się z pacjentem celem potwierdzenia obecności na wizycie. W przypadku braku kontaktu z pacjentem i braku potwierdzenia jego obecności do 24h przed planowaną wizytą placówka zastrzega sobie możliwość anulowania takiej wizyty.
3. W przypadku wizyt pierwszorazowych przeprowadzanych w formie wideoporady, w procesie potwierdzania wizyty pacjent jest zobowiązany do wyrażenia swojej woli dotyczącej upoważnienia (lub jego braku) osób trzecich do uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. W tym celu rejestracja pozyskuje od pacjenta oświadczenie, następnie odpowiedni druk wysyła na wskazany przez niego adres e-mail. Pacjent jest zobowiązany do wydrukowania, podpisania i odesłania drogą elektroniczną tego oświadczenia.
4. W przypadku wizyt pierwszorazowych przeprowadzanych w formie wideoporady pacjent przed wizytą powinien zapoznać się z Klauzulą Informacyjną placówki dotyczącą przetwarzania danych osobowych– dostępną na stronie internetowej nurtcentrum.pl lub stacjonarnie w placówce. Przed wizytą rejestracja wysyła na wskazany adres e-mail oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą. Pacjent powinien przesłać skan wydrukowanego i podpisanego oświadczenia.
5. Wizyty, które mają się odbyć w formie teleporady (w formie wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej) oraz wizyty sobotnie wymagają przedpłaty w wysokości 100% ceny wizyty. Opłatę zgodnie z cennikiem należy uiścić do 24h przed planowaną wizytą. W przypadku braku uiszczenia opłaty wizyta zostanie anulowana.
6. Udział w warsztatach wymaga przedpłaty. Opłatę zgodnie z cennikiem należy uiścić 48h przed terminem warsztatów. W przypadku braku uiszczenia opłaty osoba zostanie skreślona z listy uczestników.

 

§4 Rezygnacja z wizyty 

1. Odwołanie rezerwacji wizyty online/telefonicznej oraz wizyt sobotnich do 24h przed umówionym terminem następuje bez dodatkowych kosztów. Jeśli pacjent dokonał płatności, kwota zostanie mu zwrócona w całości.
2. W przypadku anulowania wizyty w późniejszym terminie niż 24h przed wizytą, przedpłata nie podlega zwrotowi.
3. NURT Centrum Terapii zastrzega sobie prawo do odwołania z przyczyn losowych umówionej wcześniej wizyty. W takiej sytuacji NURT Centrum Terapii zobowiązuje się do zaproponowania Pacjentowi innego, najbliższego wolnego terminu.

§5 Płatności:

1. Opłaty naliczane są według cennika dostępnego na stronie internetowej nurtcentrum.pl oraz w rejestracji.
2. Opłaty za wizyty można dokonać:

 • w placówce: istnieje możliwość płatności gotówką, kartą płatniczą oraz poprzez BLIK na terminal płatniczy.
 • poprzez bramkę płatniczą t-pay – dotyczy to wizyt realizowanych w formie teleporady, wizyt sobotnich, udziału w warsztatach, płatnych zaświadczeń lub recept. Po zarezerwowaniu wizyty i potwierdzeniu obecności na wizycie pacjent otrzymuje drogą mailową link do płatności. Link ważny jest 24h. W przypadku braku uiszczenia opłaty placówka zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty.
 • Przelewem na konto bankowe o numerze:
  mBank: 57 1140 2004 0000 3702 8410 3555
  W tytule należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz datę wizyty. W przypadku płatności przelewem konieczne jest niezwłoczne przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres: rejestracja@nurtcentrum.

3. Opłatę za wizytę realizowaną stacjonarnie w placówce (z wyłączeniem wizyt sobotnich i warsztatów) należy uregulować przed jej rozpoczęciem.
4. Opłatę za teleporady (wideorozomy i porady telefoniczne), wizyty sobotnie, warsztaty, recepty, zaświadczenia należy uregulować do 24h przed terminem umówionej wizyty.
5. W przypadku wizyt cyklicznych w ramach procesu psychoterapeutycznego dopuszcza się dodatkowe regulacje dotyczące umawiania/odwoływania wizyt i ich płatności, które nie są uwzględnione w niniejszym regulaminie. Regulować je będzie kontrakt terapeutyczny ustalany indywidualnie z pacjentem.

§6 Wizyty

1. Pacjent który zgłasza się po raz pierwszy do poradni proszony jest o przyjście 10 minut przed planowaną wizytą celem uzupełnienia dokumentacji, zapoznania się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz podpisania stosownych zgód i oświadczeń.
2. Pacjent, który zgłasza się do poradni po raz pierwszy, musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Dokument jest niezbędny do potwierdzenia tożsamości i założenia dokumentacji medycznej.
3. Jeśli wizyta pierwszorazowa odbywa się w formie wideorozmowy, należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem – celem potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie go do kamery.
4. Na wizytę, która dotyczy osoby poniżej 18 roku życia musi stawić się również rodzic/ opiekun prawny/ przedstawiciel ustawowy, który przed wizytą wyraża na nią pisemną zgodę. W przypadku nastolatków powyżej 16 roku życia wymagana jest również pisemna zgoda nastolatka.
5. Wizyta osoby poniżej 18 roku życia odbywa się w obecności i za zgodą pisemną rodzica/ opiekuna prawnego/ przedstawiciela ustawowego. Psychiatra/ psycholog/ psychoterapeuta decyduje, czy i w którym momencie wskazana jest rozmowa z dzieckiem na osobności.
6. W przypadku, w którym pacjent spóźni się na wizytę lekarską 20 minut lub więcej, lekarz zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia takiej wizyty. Wizyta taka może być przełożona na późniejszy termin, zgodnie z dostępnością grafików lekarzy.
7. Jeśli pacjent, który dotychczas nie leczył się u danego lekarza, zapisze się na wizytę kolejną (20 minutową) zamiast na wizytę pierwszorazową (40 minutową), wizyta taka nie zostanie przeprowadzona. Pacjent dostanie propozycję najbliższego wolnego terminu, pozwalającego przeprowadzić wizytę pierwszorazową w pełnym wymiarze czasowym. Wyjątkiem są sytuacje w których pacjent leczony wcześniej w NURT Centrum Terapii, wymaga konsultacji a jego lekarz prowadzący jest niedostępny. Wtedy inny lekarz, który ma do dyspozycji dokumentację pacjenta, jest w stanie przeprowadzić wizytę kolejną (20minutową).
8. Jeśli ostatnia wizyta u danego specjalisty była ponad rok od umówionej wizyty NURT Centrum Terapii celem zapewnienia należytej staranności zastrzega sobie prawo do konieczności przeprowadzenie ponownie wizyty pierwszorazowej (40 minutowej) płatnej zgodnie z obowiązującym cennikiem.
9. NURT Centrum Terapii zastrzega sobie prawo do opóźnień rozpoczęcia wizyty ze względu na zdarzenia losowe. Czas trwania wizyty nie ulegnie zmianie.
10. Jeżeli pacjent otrzyma na wizycie lekarskiej receptę, jest zobowiązany zrealizować ją w terminie (najczęściej czas realizacji recepty wynosi 30 dni). W przypadku recepty niezrealizowanej/przeterminowanej z winy pacjenta, lekarz może wystawić taką receptę odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
11. Druki OL-9 oraz zaświadczania lekarskie wystawiane są bezpłatnie, w ramach wizyty pacjenta. Lekarz ma 7 dni na wystawienie zaświadczeń. Gotowe dokumenty są przechowywane w siedzibie poradni – do odbioru osobiście, przez osobę upoważnioną, wysyłane przesyłką pocztową lub w formie zaszyfrowanego pliku wysłanego na wskazany w dokumentacji pacjenta adres e-mail. W przypadku wysyłki pocztowej pacjent zostanie obciążony kosztem wysyłki.
12. Lekarz ma prawo odmówienia przyjęcia pacjenta, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Na terenie NURT Centrum Terapii obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i elektronicznych papierosów oraz zażywania substancji psychoaktywnych.
14. Na terenie NURT Centrum Terapii obowiązuje zakaz przebywania zwierząt, z wyłączeniem zwierząt pracujących np. psów przewodników.
15. Obsługa NURT Centrum Terapii zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania wizyty oraz odstąpienia od leczenia, jeśli spotka się z sytuacją bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pacjentów oraz innych osób.
16. W przypadkach zagrożenia życia pacjentów lub zdrowia i życia innych osób personel NURT Centrum Terapii zobowiązuje się do wezwania służb mundurowych i/lub ratunkowych.
17. W sytuacji konfliktu interesów lub w innych kwestiach spornych i wątpliwych dotyczących korzystania przez pacjentów z usług poradni, decyzję ostateczną podejmuje kierownictwo placówki.

§7 Dokumentacja medyczna

1. Na wniosek uprawnionych podmiotów NURT Centrum Terapii wydaje wyciągi, odpisy lub kopie dokumentacji medycznej, dotyczącej osób korzystających ze świadczeń w NURT Centrum Terapii.
2. Wydawanie odpisów i kopii dokumentów, będących w dyspozycji NURT Centrum Terapii odbywa się z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, a także zasad przestrzegania tajemnicy lekarskiej i psychiatrycznej.
3. Pacjent lub osoba przez niego upoważniona może się zwrócić drogą telefoniczną pod numer: 608-400-506, mailową: rejestracja@nurtcentrum.pl, listowną na adres NURT Centrum Terapii al. Grunwaldzka 505/4 80-320 Gdańsk czy też osobiście do NURT Centrum Terapii o wydanie swojej dokumentacji medycznej.
4. Dokumentację wydaje się w formie uzgodnionej z pacjentem lub osobą upoważnioną pod postacią:
a. wydruku dokumentacji elektronicznej – przygotowanej do osobistego odbioru w siedzibie placówki lub wysyłki pocztowej. Pacjent zostanie obciążony kosztem wysyłki pocztowej.
b. Szyfrowanego pliku przesłanego na wskazany w dokumentacji medycznej adres mailowy.
5. W przypadku osobistego odbioru dokumentacji, pacjent lub osoba upoważniona zobowiązana jest do posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem tak, aby pracownik rejestracji mógł zweryfikować tożsamość. Osoba odbierająca dokumentację poświadcza swój odbiór podpisem w stosownym rejestrze.
6. Wydanie dokumentacji nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu wniosku, nie później niż w przeciągu 14 dni od dostarczenia wniosku.
7. Pierwszą kopię dokumentacji wydaje się nieodpłatnie.
8. Maksymalna wysokość opłaty za:
a) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.),
b) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej,
c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych wynosi 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej.

§8 Skargi i reklamacje

1. Pacjent może złożyć skargę lub reklamację w ciągu 14 dni od zrealizowanej wizyty. Skargę lub reklamację można wysłać mailowo na adres: rejestracja@nurtcentrum.pl lub listownie na adres: NURT Centrum Terapii al. Grunwaldzka 505/4 80-320 Gdańsk
2. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni od daty otrzymania korespondencji.